Ние зачитаме правото на поверителност и се грижим за сигурността на личните данни, така че те да са защитени с помощта на общоприложими стандарти за сигурност.
Приемайки тази политика се съгласявате данните ви да бъдат обработвани.
По-долу бихме искали да ви предоставим по-подробна информация относно начина, по който обработваме вашите лични данни.

1. Въвеждаща информация

Ние, това е Екотехпродукт ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121125663, със седалище и адрес на управление гр. София 1186, ул. Стар Лозенски път №8, тел: +359 2 979 17 10.

Вие, това е клиент, човек, който изпраща запитвания, лице, посещаващо нашия уебсайт.

GDPR, това е Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г., Официален вестник на ЕС L.2016.119.1 от 4 май 2016 г., се прилага от 25 май 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (наричан по-долу Регламентът).

2. Администратор на данни

Ние сме администраторът на вашите лични данни. Ние обработваме вашите данни въз основа на нашата бизнес дейност.

3. Надзорен орган

Понастоящем надзорният орган в областта на личните данни в България е Комисията за защита на личните данни. Имате право да подадете жалба до надзорния орган.

4. Възражение срещу обработката на личните ви данни

Можете да подадете възражение срещу конкретна обработка на данни – особено за маркетингови цели. Ще разгледаме валидността на възражението ви. Ако вашето възражение засяга обработката на вашите данни за маркетингови цели, ние ще се съобразим с него, освен ако по същото време или по време на разглеждането на възражението вие поддържате съгласие за обработката на вашите данни за маркетингови цели. Вашето съгласие се дава доброволно. Винаги можете да оттеглите всички или някои съгласия относно обработката на личните ви данни. Оттеглянето на дадено съгласие не засяга правото ни да обработваме данните за целите, описани в това съгласие, докато не бъде оттеглено. Също така е възможно в съответствие със закона да имаме право да обработваме данните на друго правно основание или за други цели.

5. Цел на обработката на данни

Обработката на вашите лични данни се извършва за търговски и маркетингови цели, както и за отговаряне на въпроси, изпратени чрез уеб формуляри.
Въз основа на вашите данни може да бъдете подложени на механизъм за профилиране, като се използва местоположението ви и информация за продуктите, от които сте се интересували. Профилирането може да се използва за персонализиране на част от информацията, показана в уебсайта.
Използваме вашия електронен адрес и собствено име, за да ви изпратим информационния бюлетин. За да получавате информационния бюлетин, трябва да дадете съгласие. Ако не искате да получавате бюлетина, трябва да прекратите абонамента си чрез връзката, предоставена във всяко съобщение.

6. Какви данни обработваме

Ние обработваме данните, които сте ни предоставили във формуляри, т.е. предоставените данни по открит начин (име, фамилия, електронен адрес, телефонен номер, адрес и други данни, включени в уеб формулярите). Също така, можем да обработваме данните, събрани автоматично от уеб браузъри (местоположение, IP адрес и други данни, изпратени от браузъри).

7. Трети страни, на които може да предоставим вашите данни

Данните могат да се предоставят само и единствено на упълномощени лица. Личните данни се предоставят на трети страни за следните цели:

  • обработка на уеб формуляри;
  • автоматизация на задачи;
  • маркетинг по електронна поща;
  • събиране на статистическа информация;
  • анализ на данни.

8. Колко дълго ще съхраняваме вашите данни

Времето за обработката на вашите данни зависи от целта, за която са били събрани, от целта, за която се обработват, от правните норми или начина на съхранение, приет от нас, които отговарят на тези правни норми, както и на вашите съгласия и други изявления. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани до момента на отменяне на съгласието за обработка на вашите лични данни.

9. Вашите права

  • Вие имате право да поискате от нас достъп до вашите лични данни, както и да ги коригирате, ако те са в противоречие с реалното състояние и в предвидените от закона случаи да ги премахнете или да ограничите обработката им.
  • Имате право да подадете възражение срещу обработката на данните си. Ще разгледаме такова възражение.
  • Вие ще имате право да прехвърляте данните или да получавате копия на данните, но това право не може да повлияе неблагоприятно на правата и свободите на други лица, включително търговска тайна или интелектуална собственост, и ще бъде упражнявано в технически възможния обхват.
  • Имате право да се свържете с лицето, което се занимава с въпросите, свързани със защитата на личните данни. Можете да изпратите кореспонденция на нашия адрес или директно на компетентния орган.

10. Изменения на политиката за защита на личните данни

Ние можем периодично да актуализираме нашата Политика за защита на личните данни. В такива случаи на уебсайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната политика. Всички изменения и допълнения в Политиката за защита на личните данни ще бъдат прилагани само след предварително публикуване на нашия уеб сайт.

 

Последна актуализация: 01.02.2024 г.